Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.hairstyling.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος” ή η “Ιστοσελίδα”) ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία «adfinderpolis» (εφεξής “hairstyling.gr”, «η Εταιρεία μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς») με e-mail: info@finderpolis.gr

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας προς εσάς και αποτελούν το περιεχόμενο της συμβάσεως που συνάπτεται με την www.hairstyling.gr. Καθίσταται σαφές ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης δεσμεύουν απόλυτα και κάθε απλό επισκέπτη του Ιστότοπου κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και στην έκταση που μπορούν να τύχουν εφαρμογής, όπου, δε, αναφέρεται ο όρος «χρήση», αυτός περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και την απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας από τους ανηλίκους. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη κατωτέρω, και όπως αυτή ενσωματώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, παρακαλείσθε όπως διακόψετε την πλοήγηση σας στον Ιστότοπό μας ή και την χρήση των Υπηρεσιών μας, διαφορετικά η παραμονή σας στον Ιστότοπό μας και η χρήση των Υπηρεσιών μας θα συνεπάγεται τη συναίνεση και αποδοχή εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (πχ λογότυπα, ονόματα, κείμενα, φωτογραφίες, προγράμματα, data και γενικώς κάθε είδους αρχείο) το οποίο διατίθεται στους χρήστες/επισκέπτες για προσωπική χρήση, προστατεύεται από τις διατάξεις των εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο της ίδιας όσο και τρίτων μερών εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με την Ιστοσελίδα και απαγορεύεται ρητώς οιαδήποτε πράξη αποτελεί προσβολή των διατάξεων αυτών. Το ως άνω περιεχόμενο μπορεί να τροποποιείται μονομερώς από την εταιρεία, οποτεδήποτε, χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για την ειλικρίνεια και ακρίβεια των δηλώσεων ή πληροφοριών καθώς και για την καταλληλότητα, ασφάλεια και ποιότητα των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν απώλειες ή/και ζημίες που θα προκύψουν σχετικά με την έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να απέχει από πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να παραβιάζουν τη λειτουργία της ή να προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή/και το ήθος άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας και η εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/μέλος/επισκέπτης της ιστοσελίδας προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της.

H εταιρεία δεν ευθύνεται για το εν γένει περιεχόμενο και τις πληροφορίες που είναι αναρτημένες σε συνδεδεμένα δίκτυα με την ιστοσελίδα. Συνεπώς δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την χρήση των άλλων ιστοσελίδων που χειρίζονται τρίτα μέρη.

Δεν ευθύνεται επίσης για οιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης/μέλος/επισκέπτης από “ιούς” λόγω της πρόσβασής του στις ιστοσελίδες αυτές, ή από την επέμβαση hackers στην παρούσα ιστοσελίδα και την διασπορά ιών, ή άλλων σφαλμάτων από οποιαδήποτε αιτία.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παύσης ή διακοπής λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η μη ομαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής αλληλογραφία (καθυστερήσεις ή αποτυχία αποστολής – παράδοσης των e-mails) και σε κάθε περίπτωση που λάβει χώρα τυχαίο ή προγραμματισμένο από τον αρμόδιο οργανισμό γεγονός που παύσει ή διακόψει την κανονική λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, επισημαίνεται ότι ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρεία, αλλά γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό από τους χρήστες/ πελάτες/ επισκέπτες ότι η ευθύνη περιορίζεται στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της υπηρεσίας.

Απαγορεύεται ρητά αντιγραφή, χρησιμοποίηση, αναπαραγωγή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών της παρούσης ιστοσελίδας, και το Αγγλικό δίκαιο, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ της εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σε συνδυασμό και στις δύο ως άνω περιπτώσεις με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 οι οποίες έχουν τηρηθεί πλήρως για την λειτουργία της ιστοσελίδας και την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καμία διάταξη του παρόντος κειμένου δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας ή προμήθειας μεταξύ της εταιρίας και των χρηστών της ιστοσελίδας. Δηλαδή καμία διάταξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι πελάτες, επαγγελματίες και άλλοι χρήστες της ιστοσελίδας μπορεί να θεωρηθούν ότι εργάζονται ως υπάλληλοι ή συνεργάτες της εταιρίας.